Podmínky použití

Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem serveru www.cech-eng.cz s adresou domovské stránky www.cech-eng.cz a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření. Používáním serveru www.cech-eng.cz prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte.
Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování serveru www.cech-eng.cz a omezit jeho dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

 • Každý uživatel vstupuje na server www.cech-eng.cz a používá jej na vlastní riziko. ČECH-ENGINEERING, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru www.cech-eng.cz.
 • ČECH-ENGINEERING, a.s. neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.cech-eng.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.cech-eng.cz.
 • ČECH-ENGINEERING, a.s. neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.cech-eng.cz a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.cech-eng.cz.

Šíření obsahu serveru www.cech-eng.cz

Obsah serveru www.cech-eng.cz a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.cech-eng.cz, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.cech-eng.cz.

Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:
 • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
 • použití těchto dokumentů ze serveru www.cech-eng.cz je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
 • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

Původ informací

Server www.cech-eng.cz obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti ČECH-ENGINEERING, a.s. považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.cech-eng.cz musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou ČECH-ENGINEERING, a.s. nezodpovídá. Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

Ochrana osobních údajů

Používání serveru www.cech-eng.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník serveru zájem využít také některé speciální služby serveru www.cech-eng.cz, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce. Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.cech-eng.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.cech-eng.cz ochránila.

Použití registračních informací:

 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
 • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti ČECH-ENGINEERING, a.s. a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Server www.cech-eng.cz a jeho provozovatel, společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. , si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.cech-eng.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.cech-eng.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
 • Společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

 Rozšíření požadovaných informací:

 • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.cech-eng.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
 • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.cech-eng.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.cech-eng.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.
Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. ) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.